วันเสาร์, มกราคม 19สมาคมชั่งตวงวัดแห่งประเทศไทย นำพามาตรฐานไทยสู่สากล

สมาชิกสมาคมฯ

1
คุณ นพดล เลิศในธรรมบริษัทไทยเครื่องชั่ง จํากัด
19/8 หมู่9 ซอยไร่ขิง30 ถนนพุทธมณฑลสาย5 ตําบลไร่ขิง
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
2คุณ วิโรจน์ เลิศในธรรมบริษัท ไทยคาลิเบรชั่น เซอร์วิส จํากัด
19/8 หมู่9 ซอยไร่ขิง30 ถนนพุทธมณฑลสาย5 ตําบลไร่ขิง
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
3คุณ สมเกียรติ เขียงทองห้างหุ้นส่วน ลิเนีย อินสทรูเม้นท์ จํากัด
77/38 หมู่7 ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
4คุณ ชาญวิทย์ พิทยามาศบริษัท โปรแอคคิวเรท (ประเทศไทย) จํากัด
1432 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กทม. 10520
5เจ-เทค สเกลเซอร์วิสบริษัท เจ-เทค สเกลเซอร์วิส จํากัด
38/361 ตําบลท่าไข่ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
6ไทยคามาโจบริษัท ไทยคามาโจ จํากัด
80/73 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10250
7คุณ นรินทร์ ศรีเพ็ชรดานนท์บริษัท ทวีป เมทัลเวิร์ค จํากัด
119/2 หมู่7 ตําบลวังมหากร อําเภอท่าตะโก
จังหวัดนครสวรรค์ 60160
8คุณ อุเทน บูรณวงศ์10/1 ซอย 4 ถนนบางแสนสาย3 ตําบลแสนสุข
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130
9คุณ เพ็ญรุ่ง บุญฉ่ำ563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
10คุณ พัฒนา ตั้งเรืองปัญญากุล91 ซอย เพชรเกษม 48แยก 16 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160
11พลตรี ชัยณรงค์ เชิดชู84 ซอยประชาชื่น 40 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
12คุณ สุเมธ วงษ์กระสันต์819 หมู่20 ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
13คุณ ชัยเชษฐ์ ชมใจบริษัท พรีเมียร์สเกลส์ จํากัด
397 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
14คุณ ชาตรี อารีวงศ์563 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
15คุณ จรูญ ศักดิ์พันธ์พนม14 ซอยเปรมฤทัย23/3 ถนนนนทบุรี39 ตําบลท่าทราย
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
16คุณ ศรายุทธ ชะนะกาห้างหุ้นส่วนจํากัด เฮงเครื่องชั่งสุรินทร
281/84 ม.16 ต.สลักไก อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
17คุณ กนก บุญชูบริษัท เค.เอ็น.บี เซอร์วิส จํากัด
114 ม.4 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
18คุณ ณัฐพล รอดทองห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น.พี.เครื่องชั่งสุรินทร์
26 ถ.เลี่ยงเมือง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
19คุณ เชิดศักดิ์ จันทรารักษ์สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต2-5 สุรินทร์
819 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
20บ้านโปรแกรมและเครื่องชั่งห้างหุ้นส่วนจํากัด บ้านโปรแกรมและเครื่องชั่ง
222/74 ม.1 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
21สุราษฎร์เครื่องชั่งห้างหุ้นส่วนจํากัด สุราษฎร์เครื่องชั่ง
228/36 ม.1 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84
22สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรมบริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จํากัด 2,035
97 ถ.ตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
23คุณ คมจักร บรรพรตธนาธิป133 ม.3 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
24คุณบัญชา ภู่อมรสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร
ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร ถ.พิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง
อ.เมือง จ.พิจิตร
25คุณรัชภาคย์ เจริญไทยพานิชห้างหุ้นส่วนจํากัด เง็กเซ่งฮวด
87 ถ.ตรีมิตร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
26คุณสุรชัย สังข์ศรีแก้วกรมการค้าภายใน
210/45 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
27คุณเอกวัฒน์ งามจิตต์143 ม.7 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์
จ.ศรีสะเกษ 33220
28คุณสากุล ลิมมะณีประเสริฐบริษัท ยูนิเวอร์แซล เยนเนอรัล อีควิปเมนท์ จำกัด
133/8-9 ซ.บุญชูศรี ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
29คุณธเรศ ยศอาลัยสำนักงานกลางชั่งตวงวัด
563 ถ.นนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
30คุณเชนชาคริต คงศิลป์73/76 ม.3 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
31คุณบุญช่วย หมื่นชัยสิทธิ์บริษัท ดิจิตอล คาลิเบรชั่น จำกัด
8 ซ.เจริญนคร ถ.เจริญนครแขวงบางลำล่าง
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600