วันเสาร์, มกราคม 19สมาคมชั่งตวงวัดแห่งประเทศไทย นำพามาตรฐานไทยสู่สากล

คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคม

นายอุเทน บูรณวงศ์นายกสมาคมชั่งตวงวัดแห่งประเทศไทย
นายวิโรจน์ เลิศในธรรมอุปนายก
พลตรีชัยณรงค์ เชิดชูกรรมการที่ปรึกษา
นางเพ็ญรุ่ง บุญฉ่ำเหรัญญิก
นายธเรศ ยศอาลัยนายทะเบียน
นายทวนชัย ศิริตันติธรรมกรรมการ
นายจรูญ ศักดิ์พันธ์พนมกรรมการ
นายสุเมธ วงศ์กระสันต์กรรมการ
นายพัฒนา ตั้งเรื่องปัญญากุลกรรมการ
นายชาตรี อารีวงศ์เลขาธิการ