วันเสาร์, มกราคม 19สมาคมชั่งตวงวัดแห่งประเทศไทย นำพามาตรฐานไทยสู่สากล

ประวัติของสมาคมฯ

สมาคมชั่งตวงวัดแห่งประเทศไทย


ตัวย่อคือ ส.ช.ว.ท
ภาษาอังกฤษคือ WEIGHTS & MEASURES SOCIETY OF THAILAND (W.M.S.T)
เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูปทรงทะนาน มีสัญลักษณ์เครื่องชั่ง
เครื่องตวง เครื่องวัด รูปประเทศไทย และลูกศรสีฟ้าอยู่ภายใน
ด้านบนรูปทรงทะนานเป็นอักษรย่อ ชื่อสมาคม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มีเลข ๕ และเลข ๖ อยู่ตรงกลาง มีชื่อเต็มของสมาคมทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษล้อมรอบด้านข้างของทะนาน

 

วัตถุประสงค์ของสมาคม

๑.เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านชั่งตวงวัดของประเทศ
๒.เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการชั่งตวงวัดทั้งในและต่างประเทศ
๓.เพื่อทำหน้าที่ให้การส่งเสริมการยอมรับในการชั่งตวงวัดของประเทศ
ในระดับนานาชาติ
๔.เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวิชาการระหว่างสมาชิก
๕.เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านชั่งตวงวัดของประเทศ
๖.เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์การ
สาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณะประโยชน์
๗.ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง