Saturday, January 19สมาคมชั่งตวงวัดแห่งประเทศไทย นำพามาตรฐานไทยสู่สากล

telephone number of central bureau of weights and measures

สำนักชั่งตวงวัด

ตำแหน่ง ชื่อ-สกุลเบอร์โทรศัพท์เบอร์ภายใน
ผู้อำนวยการสำนักชั่งตวงวัดนายจรินทร สุทธนารักษ์0254743573449
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านชั่งตวงวัด-0254743513403
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางเพ็ญรุ่ง บุญฉ่ำ0254743553401
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชั่งตวงวัดนางภัทราภรณ์ สุรสิทธิ์0254743583411
ส่วนสินค้าหีบห่อนายสมศักดิ์ ขันทองคำ0254743483432
ส่วนเครื่องตวง เครื่องวัด-025474362-33423
กลุ่มมาตรฐานเครืองตวงเครื่องวัดนายสาธิต ชูสุวรรณ0254743433441

สำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ

ตำแหน่ง ชื่อ-สกุลเบอร์โทรศัพท์เบอร์ภายใน
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ-0 2547 54675961
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้านตรวจสอบ
และระบบการตรวจสอบ
---
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางมยุรี สิงห์อุบล0 2507 59725972
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบน.ส.กาญจนา รัตนวิภาสชัย0 2507 59665966
กลุ่มตรวจสอบ 1นายบำรุง เจียรมาศ0 2507 59805980
กลุ่มตรวจสอบ 2-0 2547 54605971
กลุ่มงานตรวจสอบ 3นายธีระ จิตตพุทธิ0 2547 54585979
กลุ่มรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าน.ส.พรทิพย์ กนกบวร0 2507 55185518

สำนักสารสนเทศและแผนงานการค้าในประเทศ

ตำแหน่งชื่อ-สกุลเบอร์โทรศัพท์เบอร์ภายใน
ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและ
แผนงานการค้าในประเทศ
นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ0 2547 53645611
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางอรทัย กลีบบัว0 2547 53685613-4
กลุ่มวัดวิเคราะห์และติดตามประเมินผลนางสาววรรณพร อัศวธีระเกียรติ์0 2547 5371-25632-3
กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลนายไพจิตร์ สิริสาลี0 2547 53665616
กลุ่มสารสนเทศเพื่อการบริหาร-0 2507 5618 95618-9
กลุ่มประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมนางสาวกรองแก้ว ลิ้มสกุล0 2547 53755620
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศนางกนกพัชร แท่นจินดารัตน์0 2507 56275627

สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง

ตำแหน่ง ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์เบอร์ภายใน
ผู้อำนวยการสำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่งนายชาตรี อารีวงศ์0 2547 4360-13421
ฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาวอำภา พรมบุตร0 2547 4360-13421
ส่วนเครื่องชั่งนายวัชรพงษ์ ชัยโชตกิจ0 2547 4360-13421
กลุ่มมาตรฐานเครื่องชั่งนายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว0 2547 43454351
กลุ่มมาตรฐานเครื่องวัดสินค้าเกษตรนางจิตนา เพ็งใย0 2507 79197919

สำนักจัดระบบและพัฒนามาตรฐานทางการค้า

ตำแหน่งชื่อ-สกุลเบอร์โทรศัพท์เบอร์ภายใน
ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบ
และพัฒนามาตรฐานทางการค้า
นางสาวจิตนา สุวรรณพานิช0 2547 53845635
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางวราภรณ์ อุ่นบริบูรณ์0 2507 56375637
กลุ่มส่งเสริมระบบการค้านางสาวยานี หล้าอยู่0 2507 56375678
กล่มพัฒนาระบบการค้า-0 2507 56675667
กลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภคนายวิษณุ อำนวยพรชูสกุล0 2507 56655665

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์เบอร์ภายใน
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ-0 2507 55745571
ฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาวทิพาพรรณ นันตเวช0 2507 55765576
กลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายและ
ความมั่นคงปลอดภัย
นายมารุต เหล่าสิทธิบุญชัย0 2507 55755575
กลุ่มนโยบายและแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
นางเดือนเพ็ญ กรองมาลัย0 2507 55795579
ศูนย์บริหารจัดการแก้ไขปัญหา
ราคาสินค้า (ชั้น11)
-0 2507 55845584

รายชื่อและที่ตั้งของสำนักงานกลางชั่งตวงวัดและศูนย์/สำนักงานสาขา

สำนักงาน/ศูนย์ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์โทรสาร
สำนักงานกลางชั่งตวงวัด
ผอ.จรินทร สุทธนารักษ์
(กรุงเทพฯ นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ)
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Gerneralaffair@cbwmthai.org
0 2547 4357
08 1618 7012
คุณเพ็ญรุ่ง 3401
0 2547 4356
#9 3499
0 2457 4355
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 0-1 สุพรรณบุรี
นายปราโมทย์ มณฑามณี หัวหน้า
(สุพรรณบุรี อ่างทอง)
9/9 หมู่4 ถ.มาลัยแมน-บางลี่
ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
Suphanburi@cbwmthai.org
0 3555 5352
08 92548638
0 3555 5757
#9 351303-4
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 0-2 ราชบุรี
นายธนภัทร วงศ์เกียรติขจร หัวหน้า
(ราชบุรี สมุทรสงคราม)
อาคาร 2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
45 ถ.อำเภอ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000
Ratchaburi@cbwmthai.org
0 3232 1456
08 9254 8636
0 3232 1456
#9 323303-4
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 0-3 นครปฐม
นายสุภชัย แจ้งจัด รักษาการหัวหน้า
(นครปฐม สมุทรสาคร)
113/9-11 ถ.สาครธนากรตะวันตก
ต.ลำพญา อ.เมือง จ.นครปฐม
73000
Nakhonpathom@cbwmthai.org
0 3425 5804
08 92548632
0 3424 3653
#9 342303-4
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 0-4 สระบุรี
นายคมเพชร สำลีเติมสิริ
รักษาการหัวหน้า
(ชัยนาท สิงห์บุรี)
81 ม.1 ต.โคกสว่าง อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
Saraburi@cbwmthai.org
0 3621 1668
08 9901 1077
0 3621 1668
#9 362303-4
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 0-5 ชัยนาท
นายจารึก รักอยู่ รักษาการหัวหน้า
(ชัยนาท สิงห์บุรี)
อาคารสำนักงานพาณิชย์
จังหวัดชัยนาท
116 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง
จ.ชัยนาท 17000
(อาคารเดียวกับ สคน.)
0 5641 2567
08 1312 7631
0 5641 2456
0 5641 2567
#9 561303-4
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 0-6 เพชรบุรี
นายชัยยุทธ ทองศรี หัวหน้า
(เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)
1338 ถ.จอมพล ต.ชะอำ อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี 76120
Petchaburi@cbwmthai.org
0 3244 2721
08 0909 0422
0 3252 0933
#9 322303-4
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 0-7 กาญจนบุรี
38/6 หมู่ที่ 2 ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000
0 3460 0383
08 9027 5324
0 3460 0383
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ
เขต (เชียงใหม่)
นายพิชิต สิรินทรโสภณ ผอ.ศูนย์
(เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน)
257 ม.13 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่ 50120
0 5383 6060
0 5383 6061
08 9956 9775
0 5383 6059
#9 532303-4
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 1-2 ลำปาง
นางสาวประภัสสร ม่วงมี หัวหน้า
(ลำปาง พะเยา)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง
ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง
อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Lampang@cbwmthai.org
0 5421 9123
08 9956 9792
0 5421 7465
#9 344303-4
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 1-3 แพร่
นายพิษณุราช อยู่พุ่ม
รักษาการหัวหน้า
(แพร่ น่าน อุตรดิตถ์)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่
35 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
Phrae@cbwmthai.org
05 452 4590
08 9956 9789
0 5452 4590
#9 543303-4
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 1-4 พิษณุโลก
นายณัฐพจน์ คูทอง หัวหน้า
(พิษณุโลก สุโขทัย)
135 หมู่ 4 ต.หัวรอ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
Phitsanulok@cbwmthai.org
0 5532 2602
08 1442 2663
08 9961 8532
0 5532 2698
#9 553303-4
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 1-5 นครสวรรค์
นายสราวุธ ขมินธกูล หัวหน้า
(นครสวรรค์ อุทัยธานี)
400/65 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
Nakhonsawan@cbwmthai.org
0 5622 8597
08 9961 8769
0 5622 8302
#9 562303-4
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 1-6 กำแพงเพชร
นายสัญญาชัย พูลเพิ่ม
รักษาการหัวหน้า
(กำแพงเพชร ตาก)
อาคารศูนย์ราชการ
จังหวัดกำแพงเพชรชั้น 1
ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย
ต.หนองปลิง อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร 62000
Kampaengphet@cbwmthai.org
0 5570 5133
08 1836 1802
0 5570 5134
08 1836 1802
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 1-7 เชียงราย
นายปรเมนทร์ วัฒนานุสิทธิ์ หัวหน้า
(เชียงราย)
559/43-44 ม.6 ต.สันทราย
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000
0 5317 7342
08 6921 1711
0 5377 4594
#9 563303-4
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 1-8 พิจิตร
นายบัญชา ภู่อมร หัวหน้า
(พิจิตร เพชรบูรณ์)
ศูนย์ราขการจังหวัดพิจิตร ชั้น1
ถ.พิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง
อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
(อาคารเดียวกับ สคน.)
0 5661 3212
08 1705 6011
056 613213
#9 563303-4
ศูนย์ชั่งตวงวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ขอนแก่น)
นายสมัญญา เทพบุตร ผอ.ศูนย์
(ขอนแก่น กาฬสิน มหาสารคาม)
หมู่ที่ 5 บ้านเพี้ยฟาน ต.สำราญ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Khonkaen@cbwmthai.org
0 4337 9470-80
08 9569 9899
0 4339 3478
#9 432303-4
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 2-2 อุดรธานี
นายสุริยัน ในภาส หัวหน้า
(อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ)
247/1 ม.7 ถ.อุดร-หนองคาย
ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
Sakonnakhon@cbwmthai.org
0 4222 1971
08 9569 9924
0 4222 1971
#9 432303-4
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 2-3 สกลนคร
นายสมัญญา เทพบุตร หัวหน้า
(สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)
4/4 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
Sakonnakhon@cbwmthai.org
0 4271 1918
08 9569 9924
0 4271 4296
#9 432303-4
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 2-4 อุบลราชธานี
นายเกษม จันทร์ตรง หัวหน้า
(อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)
สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดอุบลราชธานี
ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
Ubonratchathani@cbwmthai.org
0 4524 6109
08 9280 2404
0 4525 4937
#9 432303-4
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 2-5 สุรินทร์
นายสุเมธ วงกระสันต์ หัวหน้า
(สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ)
15 ถ.เทศบาล ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
Surin@cbwmthai.org
0 4451 5462
08 9280 2401
0 4451 5539
#9 432303-4
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 2-6 นครราชสีมา
น.ส.เข็มทราย ระหาญนอก หัวหน้า
(นครราชสีมา ชัยภูมิ)
650 ม. 5 ถ.เพชรมาตุคลา
ต.หัวทะเล อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
Nakhonratchasima
@cbwmthai.org
0 4422 0740
08 9280 2500
0 4422 0741
#9 432303-4
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 2-7 ร้อยเอ็ด
นายธาดา เมาลีทอง หัวหน้า
(ร้อยเอ็ด ยโสธร)
58 ชั้น 2 ถ.รัฐกิจไคลคลา
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000
Roiet@cbwmthai.org
0 4351 8767
08 1836 1816
0 4351 4980
#9 434303-4
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 2-8 เลย
นายเสถียร ศรีประสงค์ หัวหน้า
(เลย หนองบัวลำภู)
อาคารสำนักงานพาณิขย์จังหวัดเลย
302/9 ถ.เลย-เชียงคาน
ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
0 4286 1469
08 9956 9789
0 4286 1469
#9 434303-4
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฏร์ธานี)
นายจรูญศักดิ์ บุสบล ผอ.ศูนย์
(สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช)
30/3 ม. 3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน
จ.สุราษฏร์ธานี 84130
Suratthani@cbwmthai.org
0 7725 3025
08 9973 9749
0 7725 3025
#9 773303-4
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร
นายชัยทูรย์ ละมูล หัวหน้า
(ชุมพร ระนอง)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร
ศูนย์ราชการเขาสามแก้ว อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000
Chumphon@cbwmthai.org
0 7751 2017-18
08 1892 1976
0 7750 6024
#9 773303-4
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 3-3 ภูเก็ต
นายภูวภัฒ ศรีนาง หัวหน้า
38/12 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี
(ศูนย์ราชการแห่งใหม่)
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
83000
Phuket@cbwmthai.org
0 7621 2947
08 9973 9746
0 7621 7746
#9 762303-4
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 3-4 สงขลา
นายโกสิต จันทระ หัวหน้า
(สงขลา พัทลุง สตูล)
หมู่ที่ 3 ถ.สงขลา-นาทวี
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
90000
Songkhla@cbwmthai.org
0 7431 1899
08 1898 2569
0 7432 6954
#9 742303-4
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 3-5 ยะลา
นายชัยยะ พงษ์รักไทย หัวหน้า
(ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)
34 ถ.กาญจนา 1 ต.สะเตง อ.เมือง
จ.ยะลา 95000
Yala@cbwmthai.org
0 7321 3016
08 9979 6030
0 7321 3016
#9 733303-4
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 3-6 กระบี่
นายนิรันดร์ แต้มประสิทธิ์ หัวหน้า
(กระบี่ ตรัง)
อาคารสำนักงานพาณิชย์
จังหวัดกระบี่
99/1 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
Krabi@cbwmthai.org
0 7566 4370
08 1271 3216
0 7566 4371
#9 751303-4
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)
นายกัมปนาท ยุทธศิลป์ ผอ.ศูนย์
(ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง)
154 ม.3 ถ.พัทยา-ระยอง
ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
Chonburi@cbwmthai.org
0 3806 9024-27
08 92450107
0 3806 9028
#9 382303-4
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 4-2 จันทบุรี
นายสุพจน์ เพชรศรี หัวหน้า
(จันทบุรี ตราด)
อาคารสำนักงานพาณิชย์
จังหวัดจันทบุรี
1162/2 ต.ท่าแฉลบ ต.ตราด
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Chanthaburi@cbwmthai.org
0 3932 3170
08 9245 0104
0 3932 3171
#9 391303-4
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด
เขต 4-2 ปราจีนบุรี
นายเกรียงไกร เชื้อสิงห์โต หัวหน้า
(ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)
อาคารศูนย์ราชการจังหวัด
ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
25230
WM_thanaphat@hotmail.com
0 3745 4068
08 1591 3950
08 1372 8505

0 3745 4068
#9 372303-4